Zajęcia wyrównawcze sprawozdanie

Pobierz

w Szkole Podstawowej w Zarzycach Wielkich.. przewidzianych w podstawach programowych jako wiadomości i umiejętności konieczne i których posiadanie jest niezbędne w toku dalszej nauki, rozwoju i samorozwoju ucznia.. Zapisanych było siedmiu słabszych uczniów, wymagających dodatkowej pracy w zakresie tematyki bieżącej jak i .Zajęcia dydaktyczno- wyrównawcze z języka angielskiego prowadzone przez mgr Iwonę Sztafę.. Liczba godzin przeprowadzonych zajęć: 17 3.Sprawozdanie z zajęć wyrównawczych z matematyki dla klas IV - VI.. Sprawozdanie to wierna i dokładna relacja z przebiegu jakiegoś wydarzenia, sporządzona przez świadka lub uczestnika tego wydarzenia.. Zajęcia korekcyjno-kompensacyjne z … prowadzone były w formie indywidualnej w wymiarze 1 godziny tygodniowo.. ZAJECIA WYROWNAWCZ.. .doc.SPRAWOZDANIE Z I PÓŁROCZA ROKU SZKOLNEGO 2017/2018 ZADANIE 4 - ZAJĘCIA WYRÓWNAWCZE Z JĘZYKA ANGIELSKIEGO Głównym celem zajęć wyrównawczych z języka angielskiego jest uzupełnienie wiadomości z zakresu języka obcego określonych w podstawie programowej dla danegoPROJEKTY UNIJNE.. W sumie 12 uczniów.. za okres od stycznia do czerwca 2010 r.Celem zajęć było: wyrównanie dysharmonii rozwoju; ułatwienie dzieciom opanowania techniki czytania, pisania i liczenia poprzez stosowanie różnorodnych i odpowiednich ćwiczeń; zapobieganie powstawaniu wtórnych zaburzeń emocjonalnych i zaburzeń zachowania; rozbudzanie motywacji do pracy nad wyrównywaniem braków..

.Zajęcia dydaktyczno-wyrównawcze z języka angielskiego.

Celem zajęć było wyrównywanie braków w zakresie kompetencji językowych oraz zachęcanie uczniów do dalszej nauki języka.ZAJĘCIA DYDAKTYCZNO - WYRÓWNAWCZE Z JĘZYKA NIEMIECKIEGO.. Źródła tych potrzeb to: • fragmentaryczne zaburzenia rozwojowe • deficyty rozwojowe • zaniedbania środowiskowe • nieporadność rodzicówZAJĘCIA WYRÓWNAWCZE KLASA 7 ( CIĄG DALSZY) SPRAWOZDANIE Na początek :czym jest sprawozdanie?. Grupa - Jolanty Cabaj Zajęcia prowadziłam od 27 października 2009 do 25 maja 2010 roku.. Zajęcia odbywały się 2 razy w tygodniu: w środę , w godz. 11.35 - 12.00 i w czwartek, w godz. 11.35 - 12.00.. Spotkania odbywały się raz w tygodniu.sprawozdawczości w zakresie terminowego obliczania frekwencji klasy, uzupełniania realizacji ilości godzin dydaktycznych, uzupełnienia podręczników i programów szkolnych - braki te zostały po wydaniu zaleceń uzupełnione.. Grupa liczy 10 osób.. Głównym celem zajęć jest stworzenie możliwości wrzechstronnego rozwoju umysłowego, psychicznego i społecznego dzieciom z problemami w nauce.Zajęcia pozalekcyjne z geografii przygotowane zostały dla uczniów, którzy chcą poszerzać swoją wiedzę i umiejętności, rozwijać swoje zainteresowania lub uzupełniać braki z przedmiotu w celu przygotowania do egzaminu maturalnego..

Na zajęcia, uczęszczali uczniowie kl.V, mający trudności w nauce języka angielskiego.

Przeprowadziłam wstępną diagnozę umiejętności uczniów, która pozwoliła mi wyznaczyć priorytety w pracy z grupą.W ramach projektu zaplanowano organizację następujących zajęć pozalekcyjnych wspierających indywidualizację procesu dydaktycznego: • Zajęcia dydaktyczno-wyrównawcze z języka polskiego (prowadząca- od IX do XI 2013 Aleksandra Brzozowska od XII 2013 do VI 2014 Joanna Dylewska)Sprawozdanie z zajęć zespołu wyrównawczo-kompensacyjnego w II semestrze roku szkolnego 2008/2009 Klasa I Zajęcia odbywały się 2 razy w tygodniu: w środę , w godz. 11.35 - 12.00 i w czwartek, w godz .Sprawozdanie z zajęć pozalekcyjnych (koła zainteresowań, zajęcia wyrównawcze etc Author: SOSW Last modified by: jdarnikowski Created Date: 6/8/2017 12:23:00 PM Other titles: Sprawozdanie z zajęć pozalekcyjnych (koła zainteresowań, zajęcia wyrównawcze etc .Sprawozdanie z zajęć wyrównawczych z języka angielskiego kl. V. rok szkolny.. 4 z realizacji zajęć zespołu wyrównawczego z języka polskiego kl. I V VI Ja też potrafię W przewidzianym sprawozdaniem cyklu zajęć wyrównawczych odbyłam 12 zajęć z uczniami klasy IV.. W klasie pierwszej jest to jedna godzina tygodniowo , a w klasach drugiej i trzeciej po dwie godziny w tygodniu..

Doskonalenie umiejętności korzystania z posiadanej wiedzy.Zajęcia wyrównawcze z przyrody.

CEL GŁÓWNY: usuwanie braków w wiadomościach i umiejętnościach uczniów.. Sprawozdanie z zajęć wyrównawczych I semestr 2009/2010 Zajęcia wyrównawcze przeznaczone są dla dzieci uczęszczających do 1 klasy szkoły podstawowej.Katalog Aneta Stachelek, 2015-04-28 Zalas Język polski, Sprawozdania Sprawozdanie z zajęć dydaktyczno- wyrównawczych z języka polskiego realizowanych w formie indywidualnej.Wyniki dla: sprawozdanie z zajęć dydaktyczno wyrównawczych w klasie 3.Sprawozdanie z zajęć zespołu wyrównawczo - kompensacyjnego.. Łącznie odbyło się 27 zajęć.. WNIOSKI DO DALSZEJ PRACY: - motywowanie uczniów do systematycznej pracySprawozdanie z pracy na zajęciach dydaktyczno-wyrównawczych z matematyki w ramach projektu "Lepszy w zawodzie".. Może dotyczyć imprezy sportowej lub kulturalnej, wycieczki, zebrania, szkolnej akademii, przedstawienia.Nauczyciele edukacji wczesnoszkolnej w pracy z dziećmi na zajęciach dydaktyczno-wyrównawczych kierują się następującymi celami głównymi: Rozbudzanie ciekawości poznawczej, potrzeby pogłębiania wiedzy..

2009/2010 Zajęcia wyrównawcze odbywały się w I semestrze we wtorki (co drugi tydzień) na 8 godzinie lekcyjnej.

Liczba uczniów, uczestniczących w zadaniu: 8 2.. Celem głównym zajęć jest rozwój kompetencji kluczowych uczniów z przyrody.. ROK SZKOLNY 2005/2006 ANETA WALICKA-JASIŃSKA .. zajęcia korekcyjno-kompensacyjne kl 1-3; zajęcia korekcyjno-kompensacyjne kl 4-6; W-F; Zajęcia dydaktyczno-wyrównawcze kl.1 i kl.2; Wirtualna świetlica szkolna; Projekt #shareEU; Program SKS; e-dziennik; Classroom; Adresy mailowe nauczycieliZAJĘCIA WYRÓWNAWCZE PLAN PRACY DLA KL 1c .. Zajęcia dydaktyczno - wyrównawcze z języka niemieckiego Zajęcia dydaktyczno - wychowawcze z języka niemieckiego rozpoczęły się 20 stycznia 2014 r. W zajęciach tych uczestniczą dwie grupy uczniów klas drugich Zasadniczej Szkoły Zawodowej.. Zadaniem zajęć było: usprawnianie analizatora wzroku i słuchuZajęcia dydaktyczno - wyrównawcze przewidziane są dla uczniów o specyficznych potrzebach edukacyjnych, przejawiających się trudnościami w nauce szkolnej.. Lista plików.. Zajęcia odbywały się raz w tygodniu na przemian dla klas IV i V oraz VI.. Razem 28 godzin.. Rok szkolny 2012-2013. rozmiar.. Dokładny harmonogram zajęć znajduje się w dzienniku zajęć wyrównawczych.Zadanie nr 3 : Zajęcia wyrównawcze z matematyki dla klas IV-VII Imię i nazwisko osoby prowadzącej zajęcia: Dorota Siejkowska SPRAWOZDANIE Z ZAJĘĆ WYRÓWNAWCZYCH Z MATEMATYKI DLA KLAS IV-VII za okres od 18.09.2017 r. do 31.01.2018 r. SEMESTR 1 1.. Zrealizowano 63/96 godzin.. "Od Bariery po sukces" Zajęcia dydaktyczno - wyrównawcze w kl. I-III- prowadząca Marta Ż. Sprawozdanie z realizacji zajęć wyrównawczych w klasach I-III prowadzonych przez Martę Żak.. Zajęcia odbywały się w wymiarze 1h tygodniowo (w piątek godz. 13.45-14.30).. Zespół wyrównawczy liczył 7 uczniów klas szóstych i 8 uczniów klas czwartych i piątych.Sprawozdanie z zaj ęć wyrównawczych z matematyki prowadzonych na poziomie edukacyjnym wczesnoszkolnym w ramach projektu "B ądź twórczy - obserwuj, odkrywaj, działaj" Od grudnia 2012 roku w Szkole Podstawowej im.. typ pliku.. Cele ogólne zajęć:Zajęcia z wychowawcą; Doradztwo zawodowe, Logopedia; Muzyka; Zajęcia korekcyjno-kompensacyjne.. Odbyło się 14 spotkao po dwie godziny.. Zajęć w I semestrze roku szkolnego 2014/2015 odbywało się 16 godzin.. Cele pośrednie zajęć: - wyjaśnianie i utrwalanie umiejętności, pojęć i wiadomości niezrozumiałych na lekcjach; - przygotowanie uczniów do osiągnięcia jak najlepszego wyniku na sprawdzianie po klasie VI;Zajęcia dydaktyczno- wyrównawcze w klasach I-III.. Ukierunkowanie i pomoc w opanowaniu i utrwalaniu wiadomości szkolnych.. Realizowany program zaj ęć zakłada zaspokojenie potrzeby ruchu, od-SPRAWOZDANIE z prowadzonych zajęć wyrównawczych z matematyki w klasie III gimnazjum w I semestrze r. szk.. Objęci nimi byli uczniowie z drugich klas technikum.Sprawozdanie z zajęć korekcyjno-kompensacyjnych prowadzonych z … nr orzeczenia … rok szkolny 2019/2020 .. Marii Konopnickiej w NaruszewieGłównym celem zajęć było wyrównywanie szans edukacyjnych oraz eliminacja niepowodzeń szkolnych poprzez indywidualizację procesu kształcenia, rozbudzanie motywacji do pracy, stosowanie zróżnicowanych i ciekawych ćwiczeń w warunkach innych niż podczas zajęć lekcyjnych.Ewa Tarasek.. sortuj według: nazwa..


wave

Komentarze

Brak komentarzy.
Regulamin | Kontakt