Instrukcja kancelaryjna streszczenie

Pobierz

w sprawie instrukcji kancelaryjnej, jednolitych rzeczowych wykazówakt oraz instrukcji w sprawie organizacji i zakresu działaniaarchiwów zakładowych(Dz. U. Nr 14, poz.Instrukcja kancelaryjna powinna określać szczegółowe zasady i tryb wykonywania czynności kancelaryjnych w podmiocie oraz regulować postępowanie w tym zakresie z wszelką dokumentacją, jeżeli przepisy szczególne nie stanowią inaczej:w sprawie instrukcji kancelaryjnej, jednolitych rzeczowych wykazów akt oraz instrukcji w sprawie organizacji i zakresu działania archiwów zakładowych (Dz. U. z dnia 20 stycznia 2011 r.) Na podstawie art. 6 ust.. w sprawie wprowadzenia zasad kancelaryjnych w SOSW Nr 2 w Gdyni.. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem 1 marca 2017 r.Zarządzenie nr 1/2019 w sprawie wprowadzenia do stosowania instrukcji kancelaryjnej, jednolitego rzeczowego wykazu akt, instrukcji w sprawie organizacji i zakresu działania składnicy akt w Szkole Podstawowej nr 7 w Częstochowie.Instrukcja Kancelaryjna, zwana dalej "Instrukcją", określa zasady funkcjonowania kancelarii jawnych nych w Straży Granicznej.. funkcjonow kancelarii tajnych i obieg in-formacji niejawnycajzy.. Wykaz akt oparty na systemie klasyfikacji dziesiętnej, maksymalnie 10 klas głównych, klasy drugiego rzędu itd.Instrukcja kancelaryjna określa szczegółowe zasady i tryb wykonywania czynności kancelaryjnych w podmiocie oraz reguluje postępowanie w tym zakresie z wszelką dokumentacją, jeżeli przepisy szczególne nie stanowią inaczej:instrukcji kancelaryjnej można przypisać pewną porcję treści, bez której nie może funkcjonować..

W ten sposóbInstrukcja kancelaryjna / Streszczenie; Informacje o kursie.

Równocześnie reguluje postępowanie z wszelką dokumentacją, bez podziału na sposób jej tworzenia, jej postaci ani zawartych w nich informacji.Instrukcja kancelaryjna, zwana dalej "instrukcją", określa szczegółowe zasady i tryb wykonywania czynności kancelaryjnych w Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Oleśnicy, zwanym dalej Ośrodkiem, oraz reguluje postępowanie w tym zakresie z wszelką dokumentacją, jeżeli przepisypoz.. instrukcji kancelaryjnej, jednolitego rzeczowego wykazu akt.Instrukcja Kancelaryjna.. 2b ustawy z dnia 14 lipca 1983 r. o narodowym zasobie archiwalnym i archiwach (Dz. U. z 2006 r.Kilkanaście minut temu w Dzienniku Ustaw w numerze czternastym z dnia 20.01.2011 pod pozycją sześćdziesiątą siódmą ogłoszono długo oczekiwane rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 18 stycznia 2011 r. w sprawie instrukcji kancelaryjnej, jednolitych rzeczowych wykazów akt oraz instrukcji w sprawie organizacji i zakresu działania archiwów zakładowych (Dz. U. Nr 14, poz.3 ROZDZIAŁ 1 Postanowienia wstępne i ogólne 1 1.. Określony w instrukcji tryb i zasady wykonywania czynności kancelaryjnych zapewniają jednolity sposób tworzenia, ewidencjonowania i przechowywania orazInstrukcje kancelaryjne pomagają sprawnie funkcjonować organom o różnej specyfice.. Zawartość instrukcji wynikać powinna z prostej zależności..

Instrukcja kancelaryjna i jednolity rzeczowy wykaz akt w bibliotece publicznej oraz Biuletyn Informacji Publicznej.

Nr 2 w Gdyni.. INSTRUKCJA KANCELARYJNA w Specjalnym Ośrodku Szkolno-Wychowawczym.. Instrukcja kancelaryjna, zwana dalej Instrukcją, określa zasady i tryb wykonywania czynności kancelaryjnych w Uniwersytecie Warszawskim, zwany dalej UW oraz reguluje postępowanie w tym zakresie z wszelką dokumentacją, jeżeli przepisy szczególne nie stanowią inaczej: niezależnie od techniki jej wytwarzania, postaci fizycznej oraz .Nie trzeba się zbytnio zagłębiać w treść oczekiwanego od kilku tygodni rozporządzenia Prezesa Rady Ministrw z dnia 18 stycznia 2011 r. w sprawie instrukcji kancelaryjnej, jednolitych rzeczowych wykazw akt oraz instrukcji w sprawie organizacji i zakresu działania archiww zakładowych (Dz. U. Nr 14, poz. 67) aby się przekonać, że kwestię czynności kancelaryjnych urzędw jednostek .- Instrukcja kancelaryjna dla podmiotu działającego w systemie tradycyjnym wspomaganym przez system teleinformatyczny spełniający wymagania jak dla systemu EZD - Instrukcja w sprawie organizacji i zakresu działania archiwum zakładowego w podmiocie działającym w systemie tradycyjnym1 Instrukcja kancelaryjna Rewitalizacja Sp..

Streszczenie ustawa : instrukcja kancelaryjna i archiwalna Wykaz akt - podział wszystkich zagadnień, którymi zajmuje się podmiot.

z o.o. w Radomiu Użyte w Instrukcji następujące określenia oznaczają: 1) akta sprawy całą dokumentację (pisma, dokumenty, rejestry, notatki, formularze, plany, fotokopie, rysunki itp.) zawierającą dane, informacje, które były, są lub mogą być istotne przy rozpatrywaniu danej sprawy, 2) aprobata wyrażenie zgody na treść i sposób .Instrukcja kancelaryjna, jednolity wykaz akt oraz instrukcja ws.. do Zarządzenia dyrektora nr 28 z dnia 31.12.2012 .. Instrukcja kancelaryjna określa szczegółowe zasady i tryb wykonywania czynności kancelaryjnych w podmiocie oraz reguluje postępowanie w tym zakresie z wszelką dokumentacją, jeżeli przepisy szczególne nie stanowią inaczej: 1) niezależnie od techniki jej wytwarzania, postaci fizycznej oraz informacji w niej zawartych orazInstrukcja kancelaryjna określa szczegółowe zasady i tryb wykonywania czynności kancelaryjnych w jednostce oraz reguluje postępowanie w tym zakresie z wszelką dokumentacją (jeżeli przepisy szczególne nie stanowią inaczej) niezależnie od techniki jej wytworzenia, postaci fizycznej oraz informacji w niej zawartych, począwszy od wpływu lub powstania dokumentacji wewnątrz jednostki do momentu jej uznania za część dokumentacji w archiwum zakładowym lub składnicy akt.Instrukcję kancelaryjną tworzy się - w przypadku podmiotów nie objętych rozporządzeniem - przede wszystkim na podstawie regulaminu organizacyjnego danej jednostki..

Jeśli instrukcja ma uczyć wypełniania czynności aktowórczych, jej treść powinny stanowić opisy sposobów wykonywania tych czynności.

3 Instrukcji kancelaryjnej stanowiącejzałącznikNr 1 do rozporządzeniaPrezesa Rady Ministrówz dnia 18 stycznia 2011r.. Rozdział I Przepisy ogólne.. 02-05-2018 przez Piotr Woźniak.. Rozdział II Czynności kancelaryjneinstrukcji kancelaryjnej stanowiącej załącznik nr 1 oraz instrukcji w sprawie organizacji i zakresu działania archiwów zakładowych w urzędach kontroli skarbowej, stanowiącej załącznik nr 3 do zarządzenia.. Za³¹cznik do decyzji nr 59 Kej r. STRUKCJA KANCELARYJNA § 3.Plik Ustawa o dostępie do informacji publicznej streszczenie.pdf na koncie użytkownika rafal.drzazgowski821 • folder Ustawy i Instrukcja Kancelaryjna • Data dodania: 9 lis 2016Instrukcja kancelaryjna określa szczegółowe zasady, tryb i sposób postępowania z dokumentami jawnymi w Komendzie Głównej Policji, Wyższej Szkole Policji i szkołach policyjnych i zapewnia jednolity sposób tworzenia, ewidencjonowania i przechowywania dokumentów jawnych oraz ich ochronę przed uszkodzeniem, zniszczeniem bądź utratą .. Załącznik nr 1 .. organizacji i zakresu działania składnicy akt przedszkoli i szkół publicznych w Gminie Iwonicz-Zdrój.. W ej obowiązuje ny kancelaryjny oparty na jednolitym rzeczowym wykazie akt.. Kurs zawiera materiały szkoleniowe dotyczące: instrukcji kancelaryjnej, instrukcji archiwalnej, .§ 1.. 1 Instrukcja kancelaryjna określa szczegółowe zasady, tryb i sposób postępowania z dokumentami jawnymi w Komendzie Głównej Policji, Wyższej Szkole Policji i szkołach policyjnych i zapewnia jednolity sposób tworzenia, ewidencjonowania i przechowywania dokumentów jawnych oraz .Instrukcja kancelaryjna reguluje: • zasady obiegu pism, • zasady przyjętego systemu kancelaryjnego, • czynności komórki pocztowej przedsiębiorstwa (sekretariatu, kancelarii) w zakresie przyjmowania i wysyłania pism, • tryb przesyłania i doręczania pism wewnątrz przedsiębiorstwa (korespondencja wewnętrzna), • tryb przeglądania i przydzielania pism do załatwienia, • tryb rejestracji i znakowania pism, • dopuszczalne formy załatwiania spraw, • zakres aprobaty .Poprzez termin "czynności kancelaryjne" rozumiemy te działania, które dotyczą przyjmowania, ewidencjonowania rejestrowania, wysyłania i przechowywania dokumentacji.. Jednostki w swojej strukturze zazwyczaj mają wydzieloną tzw. kancelarię oraz referentów spraw w komórkach organizacyjnych, którzy dokonują czynności kancelaryjnych.Instrukcja kancelaryjna określa szczegółowe zasady, tryb i sposób postępowania z dokumentami jawnymi w Komendzie Głównej Policji, Wyższej Szkole Policji i szkołach policyjnych i zapewnia jednolity sposób tworzenia, ewidencjonowania i przechowywania dokumentów jawnych oraz ich ochronę przed uszkodzeniem, zniszczeniem bądź utratą.Instrukcja kancelaryjna, zwana dalej "instrukcją", określa zasady i tryb wykonywania czynności kancelaryjnych w Centrum Kultury i Sportu w Postominie..


wave

Komentarze

Brak komentarzy.
Regulamin | Kontakt